Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

May 03 2017

8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viatiredeveryday tiredeveryday
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viatiredeveryday tiredeveryday

May 02 2017

5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainto-black into-black
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja vialittlefool littlefool
0361 36e3
Reposted fromczk czk viasilence89 silence89

April 26 2017

A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaBalladyna Balladyna
7585 e5a2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialilu lilu
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viamalchanceux malchanceux
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vianihuhu nihuhu
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viasatyra satyra
9913 547e
Reposted fromyouuung youuung viaRozaa Rozaa
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaSkydelan Skydelan

April 19 2017

0756 3849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagruszaa1 gruszaa1
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaahora ahora
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viaahora ahora
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viapanimruk panimruk
3587 e720
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupelnie zupelnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl